డార్జిలింగ్, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

డార్జిలింగ్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,640
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,440 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,780 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,500 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,500 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,490 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,490 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,220 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,120 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,160 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,150 +400.00
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,580
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,380
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,035
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,380
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,440
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,280
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,430
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,919
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,630
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,430
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,840
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,310
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,008
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 51,980
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,850
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,900
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,980
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,843
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,400
డార్జిలింగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,040
డార్జిలింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డార్జిలింగ్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,050.00
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 56,950 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,780 -1,570.00
15 ఆగస్టు 2022 59,350 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,350 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,340 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,340 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,390 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 58,960 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,080 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,070 +1,660.00
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,350
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 56,950
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,308
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,260
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 56,950
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,780
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,610
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,934
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,620
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,630
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,720
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,370
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,396
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,480
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,370
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,330
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,050
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,829
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,330
డార్జిలింగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,250
డార్జిలింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర