మోగా, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

మోగా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,520
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,520 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,390 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,400 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,320 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,040 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
మోగా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,040
మోగా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,370
మోగా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,191
మోగా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,410
మోగా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,520
మోగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,640
మోగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
మోగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,711
మోగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
మోగా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
మోగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
మోగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
మోగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,288
మోగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
మోగా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,270
మోగా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
మోగా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,940
మోగా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,854
మోగా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,940
మోగా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
మోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మోగా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,540.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,540 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,960 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,750 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,360 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,030 -160.00
మోగా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,140
మోగా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
మోగా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,470
మోగా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
మోగా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,540
మోగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
మోగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
మోగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,734
మోగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,390
మోగా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
మోగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,800
మోగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,170
మోగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,502
మోగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,800
మోగా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,500
మోగా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,830
మోగా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
మోగా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,984
మోగా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,730
మోగా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,800
మోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర