అమరావతి, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

అమరావతి : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,070
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,820 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,820 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,810 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,130 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,650 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,540 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,450 -40.00
31 జూలై 2022 51,490 -1,320.00
30 జూలై 2022 52,810 +300.00
29 జూలై 2022 52,510 +600.00
అమరావతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,650
అమరావతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,450
అమరావతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,889
అమరావతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,450
అమరావతి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,820
అమరావతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
అమరావతి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
అమరావతి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,986
అమరావతి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,700
అమరావతి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
అమరావతి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
అమరావతి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,370
అమరావతి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,076
అమరావతి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,050
అమరావతి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,920
అమరావతి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
అమరావతి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
అమరావతి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,909
అమరావతి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
అమరావతి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,110
అమరావతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అమరావతి : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,730.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,480 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,480 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,470 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,090 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,720 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,570 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,340 +640.00
31 జూలై 2022 57,700 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,300 +330.00
29 జూలై 2022 58,970 +2,840.00
అమరావతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,340
అమరావతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,470
అమరావతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,736
అమరావతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,340
అమరావతి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,480
అమరావతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,860
అమరావతి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,680
అమరావతి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,009
అమరావతి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,700
అమరావతి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,700
అమరావతి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,800
అమరావతి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,450
అమరావతి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,475
అమరావతి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,560
అమరావతి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,450
అమరావతి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
అమరావతి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
అమరావతి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,910
అమరావతి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
అమరావతి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,330
అమరావతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర