సంగ్లి, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

సంగ్లి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,320
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,040 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,150 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,140 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,920 -90.00
సంగ్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,040
సంగ్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,370
సంగ్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,115
సంగ్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,410
సంగ్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,040
సంగ్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,640
సంగ్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
సంగ్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,711
సంగ్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
సంగ్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
సంగ్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
సంగ్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
సంగ్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,288
సంగ్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
సంగ్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,270
సంగ్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
సంగ్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,940
సంగ్లి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,854
సంగ్లి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,940
సంగ్లి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
సంగ్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సంగ్లి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,750.00
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,360 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,030 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,190 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,250 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,690 +260.00
సంగ్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,360
సంగ్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
సంగ్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,777
సంగ్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
సంగ్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,360
సంగ్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
సంగ్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
సంగ్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,734
సంగ్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,390
సంగ్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
సంగ్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,800
సంగ్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,170
సంగ్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,502
సంగ్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,800
సంగ్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,500
సంగ్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,830
సంగ్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
సంగ్లి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,984
సంగ్లి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,730
సంగ్లి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,800
సంగ్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర