రాంబన్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

రాంబన్ : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,960
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,210 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,650 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,490 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
రాంబన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,650
రాంబన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,810
రాంబన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,237
రాంబన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
రాంబన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,960
రాంబన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,630
రాంబన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,400
రాంబన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,057
రాంబన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,440
రాంబన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,540
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,360
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,325
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,360
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,120
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,280
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,240
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,233
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,280
రాంబన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,360
రాంబన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాంబన్ : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,120.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,340 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,330 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,070 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,220 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,550 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,540 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,120 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,110 +10.00
రాంబన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,960
రాంబన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,840
రాంబన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,634
రాంబన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,950
రాంబన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,120
రాంబన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,530
రాంబన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,010
రాంబన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,188
రాంబన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,180
రాంబన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,530
రాంబన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,540
రాంబన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,040
రాంబన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,738
రాంబన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,040
రాంబన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,620
రాంబన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,100
రాంబన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,410
రాంబన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,568
రాంబన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,820
రాంబన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,030
రాంబన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర