ధలై, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

ధలై : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,140
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,140 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,740 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,740 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,740 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,840 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,610 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,620 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,540 -730.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
ధలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,270
ధలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,590
ధలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,470
ధలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,630
ధలై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,140
ధలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,860
ధలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,870
ధలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,929
ధలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,450
ధలై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,870
ధలై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,640
ధలై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,180
ధలై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,512
ధలై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,640
ధలై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,490
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,760
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,160
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,081
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,160
ధలై బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,640
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధలై : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,510.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,510 +670.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,840 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,840 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,840 -620.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,460 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,270 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,050 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,050 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
ధలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,510
ధలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,300
ధలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,161
ధలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,300
ధలై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,510
ధలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,130
ధలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,030
ధలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 64,028
ధలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,690
ధలై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,030
ధలై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,120
ధలై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,460
ధలై వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,804
ధలై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,120
ధలై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,800
ధలై వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,170
ధలై వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,920
ధలై వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,308
ధలై వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,050
ధలై వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,120
ధలై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర