జామ్‌నగర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

జామ్‌నగర్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,530
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,410 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,360 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,360 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,350 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,620 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,950 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,600 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,650 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,650 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,640 +0.00
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,360
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,410
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,120
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,350
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,410
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,950
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,054
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,950
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,620
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,410
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,620
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,275
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,580
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,070
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,620
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,370
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,986
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,560
జామ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,570
జామ్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జామ్‌నగర్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,810.00
-170.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,980 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,790 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,790 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,780 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,370 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,220 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,550 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,260 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,250 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,250 +10.00
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,790
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,980
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,335
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,780
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,980
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,370
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,190
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,774
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,480
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,370
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,040
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,810
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,688
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,870
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,830
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,930
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,860
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,272
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,920
జామ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,870
జామ్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర