కోజికోడ్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కోజికోడ్ : బంగారు రేటు

26 మార్చి 2023
59,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 59,670 +0.00
24 మార్చి 2023 59,670 -280.00
23 మార్చి 2023 59,950 +840.00
22 మార్చి 2023 59,110 +150.00
21 మార్చి 2023 58,960 -850.00
20 మార్చి 2023 59,810 +60.00
19 మార్చి 2023 59,750 +0.00
18 మార్చి 2023 59,750 +0.00
17 మార్చి 2023 59,750 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,330 -320.00
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,950
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,130
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,612
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,060
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 59,670
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,000
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,630
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,590
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,000
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,030
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,370
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,210
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,572
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,210
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,280
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,240
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,580
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,551
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,980
కోజికోడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,210
కోజికోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోజికోడ్ : వెండి రేటు

26 మార్చి 2023
70,660.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మార్చి 2023 70,660 +0.00
24 మార్చి 2023 70,660 +170.00
23 మార్చి 2023 70,490 +980.00
22 మార్చి 2023 69,510 +850.00
21 మార్చి 2023 68,660 -370.00
20 మార్చి 2023 69,030 +160.00
19 మార్చి 2023 68,870 +10.00
18 మార్చి 2023 68,860 +0.00
17 మార్చి 2023 68,860 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,780 -750.00
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,660
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,252
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,650
కోజికోడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (25 మార్చి) 70,660
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,620
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,860
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,569
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,180
కోజికోడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,080
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,200
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,080
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
కోజికోడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,140
కోజికోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,910
కోజికోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,190
కోజికోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,071
కోజికోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,360
కోజికోడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,510
కోజికోడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర