రోహ్తక్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తక్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,500
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,600 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,030 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,290 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,140 +10.00
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,164
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,600
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,698
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,400
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,950
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,277
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,400
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,843
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,400
రోహ్తక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రోహ్తక్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,520.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,130 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,730 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,740 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,340 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,010 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,170 -60.00
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,130
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,000
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,309
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,000
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,130
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,718
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,740
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,780
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,150
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,485
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,780
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
రోహ్తక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
రోహ్తక్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,590
రోహ్తక్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,967
రోహ్తక్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
రోహ్తక్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,780
రోహ్తక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర