రోహ్తక్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

రోహ్తక్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,300
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,300 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,700 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,690 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,690 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,830 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,610 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,420 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,430 -350.00
20 నవంబర్ 2022 52,780 +10.00
19 నవంబర్ 2022 52,770 +0.00
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,170
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,099
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,570
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,300
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,950
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,120
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,775
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,150
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,370
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,270
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,992
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,780
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,745
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
రోహ్తక్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,780
రోహ్తక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రోహ్తక్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
60,990.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 60,990 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,930 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,930 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,920 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,150 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,810 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,120 +300.00
21 నవంబర్ 2022 60,820 -260.00
20 నవంబర్ 2022 61,080 +10.00
19 నవంబర్ 2022 61,070 +0.00
రోహ్తక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,620
రోహ్తక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,410
రోహ్తక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,185
రోహ్తక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,950
రోహ్తక్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 60,990
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,770
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,260
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,024
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,780
రోహ్తక్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,730
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,890
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,340
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,413
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,340
రోహ్తక్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,010
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,915
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,320
రోహ్తక్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,010
రోహ్తక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర