బాగేశ్వర్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

బాగేశ్వర్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
59,950
+270.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,680 +80.00
28 మే 2023 59,600 +10.00
27 మే 2023 59,590 +0.00
26 మే 2023 59,590 -90.00
25 మే 2023 59,680 -370.00
24 మే 2023 60,050 -390.00
23 మే 2023 60,440 -20.00
22 మే 2023 60,460 -130.00
21 మే 2023 60,590 +10.00
20 మే 2023 60,580 +0.00
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,620
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,590
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,570
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,040
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,680
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,270
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,560
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,278
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,560
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,040
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,800
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,990
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,817
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,920
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,550
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,860
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,490
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,448
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,860
బాగేశ్వర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,890
బాగేశ్వర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బాగేశ్వర్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
70,970.00
-250.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,220 -170.00
28 మే 2023 71,390 +0.00
27 మే 2023 71,390 +10.00
26 మే 2023 71,380 +1,080.00
25 మే 2023 70,300 -830.00
24 మే 2023 71,130 -1,090.00
23 మే 2023 72,220 -570.00
22 మే 2023 72,790 -620.00
21 మే 2023 73,410 +0.00
20 మే 2023 73,410 +10.00
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,030
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,300
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,948
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,440
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,220
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,220
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,250
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,852
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,330
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,440
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,320
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,880
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,016
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,490
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,320
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,440
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,700
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,402
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,000
బాగేశ్వర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,600
బాగేశ్వర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర