బారన్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బారన్ : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,700
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,510 -330.00
16 ఆగస్టు 2022 51,840 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,560 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,560 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,560 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,550 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,280 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,190 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,220 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,220 +400.00
బారన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,640
బారన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,440
బారన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,098
బారన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,440
బారన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,510
బారన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
బారన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
బారన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,979
బారన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
బారన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
బారన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
బారన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,360
బారన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,068
బారన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,040
బారన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,910
బారన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,960
బారన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
బారన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,902
బారన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
బారన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,100
బారన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బారన్ : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,120.00
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,020 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,850 -1,570.00
15 ఆగస్టు 2022 59,420 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,420 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,410 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,410 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,460 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,030 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,150 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,140 +1,670.00
బారన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
బారన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,020
బారన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,377
బారన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,330
బారన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,020
బారన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,850
బారన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,670
బారన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,001
బారన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,690
బారన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,690
బారన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,790
బారన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,440
బారన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,467
బారన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,550
బారన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,440
బారన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,410
బారన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,120
బారన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,901
బారన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,410
బారన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,320
బారన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర