తిరునెల్వేలి, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

తిరునెల్వేలి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,650 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,750 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,530 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,540 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,460 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,180 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,180 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,440 +150.00
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,180
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,500
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,328
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,540
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,650
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,780
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,790
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,847
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,360
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,790
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,550
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,090
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,426
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,550
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,410
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,670
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,070
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,993
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,070
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,550
తిరునెల్వేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరునెల్వేలి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,720.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,720 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,330 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,150 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,930 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,940 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,540 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,540 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,210 -160.00
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,330
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,190
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,651
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,190
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,720
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,010
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,920
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,914
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,570
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,920
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,000
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,350
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,686
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,000
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,680
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,040
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,800
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,185
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,930
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,000
తిరునెల్వేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర