తిరునెల్వేలి, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

తిరునెల్వేలి : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,650 +0.00
12 జూలై 2024 73,650 -20.00
11 జూలై 2024 73,670 +620.00
10 జూలై 2024 73,050 +280.00
09 జూలై 2024 72,770 +90.00
08 జూలై 2024 72,680 -690.00
07 జూలై 2024 73,370 +10.00
06 జూలై 2024 73,360 +0.00
05 జూలై 2024 73,360 +710.00
04 జూలై 2024 72,650 -10.00
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,670
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,870
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,975
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,930
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,650
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,270
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,320
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,918
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,970
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,870
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,507
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,960
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
తిరునెల్వేలి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
తిరునెల్వేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తిరునెల్వేలి : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,370.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,370 +10.00
12 జూలై 2024 93,360 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,400 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,230 +60.00
09 జూలై 2024 93,170 +340.00
08 జూలై 2024 92,830 -950.00
07 జూలై 2024 93,780 +0.00
06 జూలై 2024 93,780 +10.00
05 జూలై 2024 93,770 +1,640.00
04 జూలై 2024 92,130 -30.00
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,400
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,850
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,763
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,850
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,370
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,250
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,430
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,733
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,030
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,690
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,570
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,461
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,020
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
తిరునెల్వేలి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
తిరునెల్వేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర