కైతల్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

కైతల్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,040
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,630 +80.00
28 మే 2023 59,550 +0.00
27 మే 2023 59,550 +10.00
26 మే 2023 59,540 -100.00
25 మే 2023 59,640 -370.00
24 మే 2023 60,010 -390.00
23 మే 2023 60,400 -20.00
22 మే 2023 60,420 -120.00
21 మే 2023 60,540 +10.00
20 మే 2023 60,530 +0.00
కైతల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,570
కైతల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,540
కైతల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,522
కైతల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,000
కైతల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,630
కైతల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,220
కైతల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,510
కైతల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,229
కైతల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,510
కైతల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,990
కైతల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,750
కైతల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,950
కైతల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,771
కైతల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,870
కైతల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,500
కైతల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,810
కైతల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,440
కైతల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,403
కైతల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,810
కైతల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,840
కైతల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కైతల్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,050.00
-110.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,160 -180.00
28 మే 2023 71,340 +10.00
27 మే 2023 71,330 +10.00
26 మే 2023 71,320 +1,070.00
25 మే 2023 70,250 -830.00
24 మే 2023 71,080 -1,090.00
23 మే 2023 72,170 -570.00
22 మే 2023 72,740 -610.00
21 మే 2023 73,350 +0.00
20 మే 2023 73,350 +10.00
కైతల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,970
కైతల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,250
కైతల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,889
కైతల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,380
కైతల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,160
కైతల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,160
కైతల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,190
కైతల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,793
కైతల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,270
కైతల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,380
కైతల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,270
కైతల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,830
కైతల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,963
కైతల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
కైతల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,270
కైతల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,380
కైతల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,650
కైతల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,348
కైతల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,950
కైతల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,550
కైతల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర