హిమ్మత్‌నగర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

హిమ్మత్‌నగర్ : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,630
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,630 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,630 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,360 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,260 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,300 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,290 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,890 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,890 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,880 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,200 -520.00
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,720
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,510
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,167
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,510
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,630
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,410
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,560
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,053
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,770
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,560
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,980
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,440
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,144
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,110
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,980
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,977
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
హిమ్మత్‌నగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,180
హిమ్మత్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హిమ్మత్‌నగర్ : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,500.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,500 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,500 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,550 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,120 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,230 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,230 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,560 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,550 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,550 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,170 +370.00
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,550
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,448
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,410
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,500
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,750
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,083
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,770
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,780
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,880
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,520
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,555
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,640
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,520
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,990
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
హిమ్మత్‌నగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,410
హిమ్మత్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర