జయంతియా హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

జయంతియా హిల్స్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,350
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,350 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,780 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,630 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,620 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,940 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -30.00
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,780
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,940
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,403
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,720
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,350
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,770
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,530
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,191
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,570
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,680
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,250
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,490
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,459
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,490
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,250
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,410
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,370
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,367
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,410
జయంతియా హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,490
జయంతియా హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జయంతియా హిల్స్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,490.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,490 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,380 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,710 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,700 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,280 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,270 +0.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 72,270 +1,270.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 71,000 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,500 -490.00
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,130
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,000
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,793
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,120
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,490
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,700
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,160
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,351
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,350
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,700
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,720
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,190
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,904
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,190
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,790
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,270
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,560
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,729
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,990
జయంతియా హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,190
జయంతియా హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర