పెరెన్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

పెరెన్ : బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
52,570
+110.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 52,460 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,460 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 52,060 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 52,050 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 52,050 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,360 -530.00
03 ఆగస్టు 2022 52,890 +1,120.00
02 ఆగస్టు 2022 51,770 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,680 -50.00
31 జూలై 2022 51,730 -1,320.00
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,890
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,680
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,198
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,680
పెరెన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 52,460
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,580
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,730
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,215
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,930
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,730
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,140
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,600
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,305
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,270
పెరెన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,150
పెరెన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,200
పెరెన్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,270
పెరెన్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,136
పెరెన్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,690
పెరెన్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,340
పెరెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పెరెన్ : వెండి రేటు

10 ఆగస్టు 2022
58,980.00
-440.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 59,420 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,420 +1,680.00
07 ఆగస్టు 2022 57,740 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,740 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,730 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,350 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,980 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,830 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,600 +640.00
31 జూలై 2022 57,960 -1,610.00
పెరెన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
పెరెన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,730
పెరెన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,312
పెరెన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,600
పెరెన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 59,420
పెరెన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,120
పెరెన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,930
పెరెన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,264
పెరెన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,960
పెరెన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,960
పెరెన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,080
పెరెన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,710
పెరెన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,749
పెరెన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,830
పెరెన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,710
పెరెన్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,700
పెరెన్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,390
పెరెన్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,184
పెరెన్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,700
పెరెన్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,610
పెరెన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర