దక్షిణ 24 పరగణాలు, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణ 24 పరగణాలు : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,040
-20.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,060 +230.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 56,830 +390.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,440 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,440 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,430 -1,250.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,680 -70.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,750 +720.00
31 జనవరి 2023 57,030 +110.00
30 జనవరి 2023 56,920 -200.00
29 జనవరి 2023 57,120 +0.00
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,750
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,430
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,947
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,750
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,060
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,120
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,970
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,324
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,970
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,030
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,000
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,350
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,313
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,740
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,970
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,110
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,170
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,083
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,520
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,770
దక్షిణ 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణ 24 పరగణాలు : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,550.00
+180.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,370 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,470 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,660 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,660 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,650 -2,660.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,310 +440.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 69,870 +1,030.00
31 జనవరి 2023 68,840 +240.00
30 జనవరి 2023 68,600 +270.00
29 జనవరి 2023 68,330 +10.00
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,310
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,370
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,284
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,870
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,370
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,770
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,900
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,779
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,210
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,840
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,600
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,900
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,774
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,080
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,210
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,190
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,350
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,237
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,880
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,190
దక్షిణ 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర