దక్షిణ 24 పరగణాలు, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణ 24 పరగణాలు : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,630
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,630 -4,240.00
22 జూలై 2024 72,870 -250.00
21 జూలై 2024 73,120 +10.00
20 జూలై 2024 73,110 +0.00
19 జూలై 2024 73,110 -1,160.00
18 జూలై 2024 74,270 +70.00
17 జూలై 2024 74,200 -150.00
16 జూలై 2024 74,350 +790.00
15 జూలై 2024 73,560 +210.00
14 జూలై 2024 73,350 +10.00
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,350
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,630
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,836
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,630
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,630
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,960
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,020
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,612
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,660
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,570
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,201
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,660
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
దక్షిణ 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
దక్షిణ 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణ 24 పరగణాలు : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,870.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,870 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,040 -540.00
21 జూలై 2024 89,580 +10.00
20 జూలై 2024 89,570 +10.00
19 జూలై 2024 89,560 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,670 -170.00
17 జూలై 2024 91,840 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,670 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,520 -460.00
14 జూలై 2024 92,980 +0.00
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,000
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,870
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,570
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,470
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,870
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,850
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,060
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,353
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,640
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,310
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,160
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,088
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,630
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
దక్షిణ 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
దక్షిణ 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర