మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 05 జూలై 2022 53,550
జయంతియా హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
రి భోయ్ 05 జూలై 2022 53,550
సౌత్ గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 53,550
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 05 జూలై 2022 53,550

మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 05 జూలై 2022 59,380
జయంతియా హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
రి భోయ్ 05 జూలై 2022 59,380
సౌత్ గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 05 జూలై 2022 59,380
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 05 జూలై 2022 59,380