మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 04 మార్చి 2024 63,940
జయంతియా హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
రి భోయ్ 04 మార్చి 2024 63,940
సౌత్ గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 63,940
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 04 మార్చి 2024 63,940

మేఘాలయ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
తూర్పు గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
తూర్పు జయంతియా హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
తూర్పు ఖాసీ కొండలు 04 మార్చి 2024 72,490
జయంతియా హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
రి భోయ్ 04 మార్చి 2024 72,490
సౌత్ గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
వెస్ట్ గారో హిల్స్ 04 మార్చి 2024 72,490
పశ్చిమ ఖాసీ కొండలు 04 మార్చి 2024 72,490