పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,300
-1,110.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,410 -960.00
21 మే 2024 74,370 -380.00
20 మే 2024 74,750 +650.00
19 మే 2024 74,100 +10.00
18 మే 2024 74,090 +10.00
17 మే 2024 74,080 +790.00
16 మే 2024 73,290 -120.00
15 మే 2024 73,410 +790.00
14 మే 2024 72,620 +470.00
13 మే 2024 72,150 -870.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,750
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,920
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,617
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,920
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,410
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,150
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,400
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,457
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,400
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,690
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,180
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,810
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,040
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,810
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,780
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,020
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,530
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,336
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,020
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,740
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : వెండి రేటు

23 మే 2024
91,310.00
-1,870.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,180 -1,750.00
21 మే 2024 94,930 -780.00
20 మే 2024 95,710 +4,350.00
19 మే 2024 91,360 +10.00
18 మే 2024 91,350 +10.00
17 మే 2024 91,340 +3,830.00
16 మే 2024 87,510 +380.00
15 మే 2024 87,130 +1,540.00
14 మే 2024 85,590 +560.00
13 మే 2024 85,030 -100.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,710
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,451
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,280
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,180
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,200
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,830
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,933
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,830
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,990
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,840
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,340
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,697
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,340
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,300
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,480
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,210
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,087
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,480
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,330
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర