పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,610
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,710 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,490 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,500 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,420 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,140 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,140 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,400 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,250 +10.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,470
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,275
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,510
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,710
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,740
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,750
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,808
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,320
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,750
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,510
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,060
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,388
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,510
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,370
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,640
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,040
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,955
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,040
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,510
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,670.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,280 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,100 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,880 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,890 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,490 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,490 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,160 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,320 -60.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,280
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,455
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,280
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,960
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,880
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,864
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,520
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,880
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,300
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,637
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,630
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,980
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,740
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,129
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,880
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,940
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర