పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : బంగారు రేటు

04 అక్టోబర్ 2022
51,930
+740.00
తేదీ ధర మార్పు
03 అక్టోబర్ 2022 51,190 +920.00
02 అక్టోబర్ 2022 50,270 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,270 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,260 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,180 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 50,020 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,580 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,390 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,660 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,650 +0.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,190
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,270
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,577
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,270
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (03 అక్టోబర్) 51,190
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,830
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,390
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,111
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,220
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,260
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,760
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,900
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,868
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,550
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,900
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,450
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,600
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,093
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,810
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,600
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : వెండి రేటు

04 అక్టోబర్ 2022
62,020.00
+1,070.00
తేదీ ధర మార్పు
03 అక్టోబర్ 2022 60,950 +4,030.00
02 అక్టోబర్ 2022 56,920 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,920 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,910 +790.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,120 -440.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,560 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,460 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,340 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,290 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,290 +0.00
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 60,950
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,920
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,263
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,920
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (03 అక్టోబర్) 60,950
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,030
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,460
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,544
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,460
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,910
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,560
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,051
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,460
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,140
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,800
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,128
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,820
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,820
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర