టోంక్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

టోంక్ : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,410
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 58,920 +140.00
21 మార్చి 2023 58,780 -840.00
20 మార్చి 2023 59,620 +60.00
19 మార్చి 2023 59,560 +0.00
18 మార్చి 2023 59,560 +0.00
17 మార్చి 2023 59,560 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,140 -320.00
15 మార్చి 2023 58,460 +880.00
14 మార్చి 2023 57,580 -140.00
13 మార్చి 2023 57,720 +1,480.00
టోంక్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,620
టోంక్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
టోంక్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,137
టోంక్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,880
టోంక్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 58,920
టోంక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,820
టోంక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,450
టోంక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,411
టోంక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,820
టోంక్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,850
టోంక్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,190
టోంక్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
టోంక్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,393
టోంక్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
టోంక్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,100
టోంక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,060
టోంక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,410
టోంక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,378
టోంక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
టోంక్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,030
టోంక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టోంక్ : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,780.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,290 +840.00
21 మార్చి 2023 68,450 -360.00
20 మార్చి 2023 68,810 +160.00
19 మార్చి 2023 68,650 +0.00
18 మార్చి 2023 68,650 +10.00
17 మార్చి 2023 68,640 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,570 -750.00
15 మార్చి 2023 67,320 +420.00
14 మార్చి 2023 66,900 +330.00
13 మార్చి 2023 66,570 +3,750.00
టోంక్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,290
టోంక్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,840
టోంక్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,450
టోంక్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,440
టోంక్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,290
టోంక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,390
టోంక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
టోంక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,357
టోంక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,960
టోంక్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,560
టోంక్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,850
టోంక్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,980
టోంక్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,861
టోంక్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,290
టోంక్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,920
టోంక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,690
టోంక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,980
టోంక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,855
టోంక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
టోంక్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,290
టోంక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర