ఖమ్మం, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

ఖమ్మం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,430
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,430 +210.00
04 జూలై 2022 53,220 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,780 +0.00
02 జూలై 2022 51,780 +0.00
01 జూలై 2022 51,780 -220.00
30 జూన్ 2022 52,000 -90.00
29 జూన్ 2022 52,090 +170.00
28 జూన్ 2022 51,920 +30.00
27 జూన్ 2022 51,890 +30.00
26 జూన్ 2022 51,860 +0.00
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,780
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,398
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,430
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
ఖమ్మం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
ఖమ్మం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,050
ఖమ్మం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,120
ఖమ్మం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,989
ఖమ్మం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,540
ఖమ్మం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,190
ఖమ్మం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,600
ఖమ్మం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,480
ఖమ్మం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,423
ఖమ్మం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,880
ఖమ్మం బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,540
ఖమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖమ్మం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,950.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,950 +760.00
04 జూలై 2022 59,190 -600.00
03 జూలై 2022 59,790 +0.00
02 జూలై 2022 59,790 +0.00
01 జూలై 2022 59,790 -750.00
30 జూన్ 2022 60,540 -490.00
29 జూన్ 2022 61,030 -420.00
28 జూన్ 2022 61,450 +210.00
27 జూన్ 2022 61,240 +250.00
26 జూన్ 2022 60,990 +0.00
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,190
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,702
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,950
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
ఖమ్మం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
ఖమ్మం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
ఖమ్మం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,220
ఖమ్మం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,006
ఖమ్మం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
ఖమ్మం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,430
ఖమ్మం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,730
ఖమ్మం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,520
ఖమ్మం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,879
ఖమ్మం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,180
ఖమ్మం వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,520
ఖమ్మం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర