కుషినగర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కుషినగర్ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,400
+380.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,020 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 +10.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,170 +120.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,050 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,860 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,850 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,850 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,640 +230.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,410 -90.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,500 -590.00
కుషినగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
కుషినగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
కుషినగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,169
కుషినగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
కుషినగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,020
కుషినగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,410
కుషినగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,620
కుషినగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,397
కుషినగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,410
కుషినగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,680
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,720
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,527
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,270
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
కుషినగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కుషినగర్ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,690.00
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,460 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 70,900 -560.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,460 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,490 -810.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,300 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,290 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,280 +980.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,300 +1,020.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,280 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,800 -1,420.00
కుషినగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
కుషినగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,800
కుషినగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,174
కుషినగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
కుషినగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,460
కుషినగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,370
కుషినగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,890
కుషినగర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,176
కుషినగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,370
కుషినగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,360
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,350
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,563
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,320
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
కుషినగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర