కుషినగర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కుషినగర్ : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
53,840
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 53,840 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,840 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,830 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,830 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,850 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,570 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,330 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,730 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,720 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,720 -140.00
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,840
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,830
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,835
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,830
కుషినగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 53,840
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,200
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,250
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,166
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,600
కుషినగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,850
కుషినగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,980
కుషినగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
కుషినగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,802
కుషినగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
కుషినగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,400
కుషినగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
కుషినగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
కుషినగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
కుషినగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
కుషినగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
కుషినగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కుషినగర్ : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
66,250.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 66,250 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,250 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,240 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,180 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,290 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,640 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,020 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,960 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,960 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,950 -230.00
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,250
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,180
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,980
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,180
కుషినగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 66,250
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,290
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,440
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,333
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,980
కుషినగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,290
కుషినగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,810
కుషినగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,290
కుషినగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,055
కుషినగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
కుషినగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,760
కుషినగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
కుషినగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
కుషినగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
కుషినగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
కుషినగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
కుషినగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర