ఐజాల్, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

ఐజాల్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
60,110
+750.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,360 +0.00
29 మార్చి 2023 59,360 -290.00
28 మార్చి 2023 59,650 +640.00
27 మార్చి 2023 59,010 -720.00
26 మార్చి 2023 59,730 +0.00
25 మార్చి 2023 59,730 +10.00
24 మార్చి 2023 59,720 -280.00
23 మార్చి 2023 60,000 +840.00
22 మార్చి 2023 59,160 +140.00
21 మార్చి 2023 59,020 -850.00
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,000
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,180
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,958
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,110
ఐజాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,360
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,060
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,680
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,642
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,060
ఐజాల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,080
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,420
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,260
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,624
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,260
ఐజాల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,340
ఐజాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,290
ఐజాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,630
ఐజాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,601
ఐజాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,030
ఐజాల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,260
ఐజాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఐజాల్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,350.00
+1,230.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 71,120 +10.00
29 మార్చి 2023 71,110 +160.00
28 మార్చి 2023 70,950 +620.00
27 మార్చి 2023 70,330 -410.00
26 మార్చి 2023 70,740 +10.00
25 మార్చి 2023 70,730 +10.00
24 మార్చి 2023 70,720 +170.00
23 మార్చి 2023 70,550 +970.00
22 మార్చి 2023 69,580 +850.00
21 మార్చి 2023 68,730 -360.00
ఐజాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 71,120
ఐజాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,090
ఐజాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,070
ఐజాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,710
ఐజాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 71,120
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,680
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,920
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,630
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,250
ఐజాల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,820
ఐజాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,140
ఐజాల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,260
ఐజాల్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,145
ఐజాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,580
ఐజాల్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,200
ఐజాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,970
ఐజాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,250
ఐజాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,134
ఐజాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,420
ఐజాల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,570
ఐజాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర