నర్మదా, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

నర్మదా : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,820
+220.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,600 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,650 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,650 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,640 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,640 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,330 +50.00
22 నవంబర్ 2023 61,280 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,460 +510.00
20 నవంబర్ 2023 60,950 -40.00
19 నవంబర్ 2023 60,990 +10.00
నర్మదా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,600
నర్మదా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
నర్మదా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,930
నర్మదా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,950
నర్మదా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,600
నర్మదా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,410
నర్మదా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,620
నర్మదా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,275
నర్మదా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,580
నర్మదా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,070
నర్మదా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,620
నర్మదా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,370
నర్మదా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,986
నర్మదా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,560
నర్మదా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,570
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,610
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,370
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,035
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,410
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,520
నర్మదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నర్మదా : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,760.00
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,550 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,260 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,250 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,250 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,240 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,220 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,090 -460.00
21 నవంబర్ 2023 73,550 +560.00
20 నవంబర్ 2023 72,990 -460.00
19 నవంబర్ 2023 73,450 +0.00
నర్మదా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,550
నర్మదా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,190
నర్మదా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,487
నర్మదా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,480
నర్మదా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,550
నర్మదా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,040
నర్మదా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,810
నర్మదా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,688
నర్మదా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,870
నర్మదా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,830
నర్మదా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,930
నర్మదా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,860
నర్మదా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,272
నర్మదా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,920
నర్మదా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,870
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,500
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,980
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,160
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,150
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,500
నర్మదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర