నర్మదా, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

నర్మదా : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,630
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,630 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,630 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,360 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,260 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,300 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,290 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,890 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,890 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,880 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,200 -520.00
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,720
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,510
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,167
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,510
నర్మదా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,630
నర్మదా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,410
నర్మదా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,560
నర్మదా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,053
నర్మదా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,770
నర్మదా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,560
నర్మదా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,980
నర్మదా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,440
నర్మదా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,144
నర్మదా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,110
నర్మదా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,980
నర్మదా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
నర్మదా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
నర్మదా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,977
నర్మదా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
నర్మదా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,180
నర్మదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నర్మదా : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,500.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,500 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,500 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,550 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,120 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,230 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,230 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,560 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,550 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,550 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,170 +370.00
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,550
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,448
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,410
నర్మదా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,500
నర్మదా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
నర్మదా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,750
నర్మదా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,083
నర్మదా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,770
నర్మదా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,780
నర్మదా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,880
నర్మదా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,520
నర్మదా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,555
నర్మదా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,640
నర్మదా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,520
నర్మదా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
నర్మదా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
నర్మదా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,990
నర్మదా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
నర్మదా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,410
నర్మదా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర