జిరిబామ్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

జిరిబామ్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,540
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,540 +740.00
30 నవంబర్ 2023 62,800 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,130 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,790 +960.00
27 నవంబర్ 2023 61,830 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,830 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,820 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,820 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,510 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,450 -180.00
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,130
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,020
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,230
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,120
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,800
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,590
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,790
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,447
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,740
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,250
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,800
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,540
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,163
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,730
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,740
జిరిబామ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జిరిబామ్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
78,010.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 78,010 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,590 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,440 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,770 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,470 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,470 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,460 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,450 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,430 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,300 -470.00
జిరిబామ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,010
జిరిబామ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 78,010
జిరిబామ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 78,010
జిరిబామ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,010
జిరిబామ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 78,010
జిరిబామ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,590
జిరిబామ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,390
జిరిబామ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,984
జిరిబామ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,690
జిరిబామ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,590
జిరిబామ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,250
జిరిబామ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,000
జిరిబామ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,893
జిరిబామ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,080
జిరిబామ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,040
జిరిబామ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,150
జిరిబామ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
జిరిబామ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,497
జిరిబామ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,140
జిరిబామ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,070
జిరిబామ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర