జిరిబామ్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

జిరిబామ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,560 +210.00
04 జూలై 2022 53,350 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,910 +0.00
02 జూలై 2022 51,910 +0.00
01 జూలై 2022 51,910 -220.00
30 జూన్ 2022 52,130 -100.00
29 జూన్ 2022 52,230 +180.00
28 జూన్ 2022 52,050 +30.00
27 జూన్ 2022 52,020 +30.00
26 జూన్ 2022 51,990 +0.00
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,560
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,910
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,528
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,910
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,560
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,130
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,580
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,291
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,260
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,130
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,180
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,250
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,122
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,680
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,320
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,740
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,610
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,560
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,010
జిరిబామ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,680
జిరిబామ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జిరిబామ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
60,110.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 60,110 +770.00
04 జూలై 2022 59,340 -600.00
03 జూలై 2022 59,940 +0.00
02 జూలై 2022 59,940 +0.00
01 జూలై 2022 59,940 -750.00
30 జూన్ 2022 60,690 -500.00
29 జూన్ 2022 61,190 -410.00
28 జూన్ 2022 61,600 +200.00
27 జూన్ 2022 61,400 +250.00
26 జూన్ 2022 61,150 +0.00
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,110
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,340
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,854
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,940
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 60,110
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,060
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,690
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,732
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,820
జిరిబామ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,690
జిరిబామ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,680
జిరిబామ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,380
జిరిబామ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,168
జిరిబామ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,680
జిరిబామ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,590
జిరిబామ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,910
జిరిబామ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,680
జిరిబామ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,055
జిరిబామ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,350
జిరిబామ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,680
జిరిబామ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర