మార్గవో, గోవా : బంగారం & వెండి ధర

మార్గవో : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
62,660
+320.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 62,340 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,300 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,290 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,290 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,560 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,880 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,540 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,590 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,580 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,580 +10.00
మార్గవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,300
మార్గవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,340
మార్గవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,055
మార్గవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
మార్గవో బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 62,340
మార్గవో బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
మార్గవో బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
మార్గవో బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
మార్గవో బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
మార్గవో బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
మార్గవో బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,350
మార్గవో బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,560
మార్గవో బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,213
మార్గవో బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,520
మార్గవో బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,000
మార్గవో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
మార్గవో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,310
మార్గవో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,925
మార్గవో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
మార్గవో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,510
మార్గవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మార్గవో : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2023
75,930.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2023 75,900 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,710 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,700 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,700 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,280 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,140 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,470 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,180 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,170 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,170 +10.00
మార్గవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
మార్గవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 75,900
మార్గవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,253
మార్గవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
మార్గవో వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 75,900
మార్గవో వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
మార్గవో వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
మార్గవో వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
మార్గవో వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
మార్గవో వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
మార్గవో వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,960
మార్గవో వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,740
మార్గవో వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,612
మార్గవో వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,800
మార్గవో వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,760
మార్గవో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
మార్గవో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,790
మార్గవో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,210
మార్గవో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
మార్గవో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,790
మార్గవో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర