మధుబని, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

మధుబని : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,750
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,750 -850.00
20 మార్చి 2023 59,600 +60.00
19 మార్చి 2023 59,540 +0.00
18 మార్చి 2023 59,540 +10.00
17 మార్చి 2023 59,530 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,120 -320.00
15 మార్చి 2023 58,440 +880.00
14 మార్చి 2023 57,560 -130.00
13 మార్చి 2023 57,690 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,210 +0.00
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,600
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,029
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
మధుబని బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,750
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,790
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,389
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,790
మధుబని బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
మధుబని బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,170
మధుబని బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,010
మధుబని బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,389
మధుబని బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,010
మధుబని బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,080
మధుబని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,040
మధుబని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
మధుబని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,356
మధుబని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,780
మధుబని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,010
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మధుబని : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,420 -360.00
20 మార్చి 2023 68,780 +160.00
19 మార్చి 2023 68,620 +0.00
18 మార్చి 2023 68,620 +10.00
17 మార్చి 2023 68,610 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,540 -750.00
15 మార్చి 2023 67,290 +420.00
14 మార్చి 2023 66,870 +330.00
13 మార్చి 2023 66,540 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,790 +0.00
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,780
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,241
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
మధుబని వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,420
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,370
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,630
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,329
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,930
మధుబని వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,530
మధుబని వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,830
మధుబని వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,950
మధుబని వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,833
మధుబని వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,270
మధుబని వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,890
మధుబని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,660
మధుబని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,950
మధుబని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,828
మధుబని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,130
మధుబని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,260
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర