మధుబని, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

మధుబని : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,470
-860.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,330 +70.00
17 జూలై 2024 74,260 -150.00
16 జూలై 2024 74,410 +800.00
15 జూలై 2024 73,610 +210.00
14 జూలై 2024 73,400 +0.00
13 జూలై 2024 73,400 +10.00
12 జూలై 2024 73,390 -20.00
11 జూలై 2024 73,410 +610.00
10 జూలై 2024 72,800 +280.00
09 జూలై 2024 72,520 +90.00
మధుబని బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,410
మధుబని బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,620
మధుబని బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,124
మధుబని బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,690
మధుబని బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,330
మధుబని బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
మధుబని బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
మధుబని బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,700
మధుబని బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
మధుబని బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,620
మధుబని బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
మధుబని బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
మధుబని బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
మధుబని బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
మధుబని బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
మధుబని బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మధుబని : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,840.00
-1,910.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,750 -160.00
17 జూలై 2024 91,910 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,740 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,590 -470.00
14 జూలై 2024 93,060 +10.00
13 జూలై 2024 93,050 +10.00
12 జూలై 2024 93,040 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,070 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,910 +60.00
09 జూలై 2024 92,850 +340.00
మధుబని వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,070
మధుబని వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,540
మధుబని వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,490
మధుబని వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,540
మధుబని వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,750
మధుబని వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
మధుబని వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,130
మధుబని వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,505
మధుబని వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
మధుబని వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,380
మధుబని వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
మధుబని వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
మధుబని వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
మధుబని వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
మధుబని వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
మధుబని వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
మధుబని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర