డాంగ్స్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

డాంగ్స్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,710
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 73,060 -250.00
21 జూలై 2024 73,310 +0.00
20 జూలై 2024 73,310 +10.00
19 జూలై 2024 73,300 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,470 +70.00
17 జూలై 2024 74,400 -150.00
16 జూలై 2024 74,550 +800.00
15 జూలై 2024 73,750 +210.00
14 జూలై 2024 73,540 +0.00
13 జూలై 2024 73,540 +10.00
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,550
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,750
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,221
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,820
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 73,060
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,160
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,210
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,834
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,850
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,760
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,690
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,860
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,393
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,870
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,850
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,401
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
డాంగ్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,630
డాంగ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డాంగ్స్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,800.00
-470.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,270 -550.00
21 జూలై 2024 89,820 +10.00
20 జూలై 2024 89,810 +10.00
19 జూలై 2024 89,800 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,920 -170.00
17 జూలై 2024 92,090 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,920 +1,160.00
15 జూలై 2024 92,760 -470.00
14 జూలై 2024 93,230 +10.00
13 జూలై 2024 93,220 +0.00
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,250
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,270
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,119
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,700
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,270
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,100
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,300
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,671
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,880
డాంగ్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,550
డాంగ్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,420
డాంగ్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,080
డాంగ్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,322
డాంగ్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,220
డాంగ్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,880
డాంగ్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
డాంగ్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
డాంగ్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,868
డాంగ్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
డాంగ్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,930
డాంగ్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర