మాండ్ల, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మాండ్ల : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,560 +10.00
25 మార్చి 2023 59,550 +0.00
24 మార్చి 2023 59,550 -280.00
23 మార్చి 2023 59,830 +840.00
22 మార్చి 2023 58,990 +140.00
21 మార్చి 2023 58,850 -840.00
20 మార్చి 2023 59,690 +50.00
19 మార్చి 2023 59,640 +10.00
18 మార్చి 2023 59,630 +0.00
17 మార్చి 2023 59,630 +1,420.00
మాండ్ల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
మాండ్ల బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
మాండ్ల బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,576
మాండ్ల బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
మాండ్ల బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,560
మాండ్ల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,890
మాండ్ల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,510
మాండ్ల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,477
మాండ్ల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,890
మాండ్ల బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,920
మాండ్ల బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,260
మాండ్ల బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,100
మాండ్ల బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,460
మాండ్ల బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,100
మాండ్ల బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,170
మాండ్ల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,130
మాండ్ల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,470
మాండ్ల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,443
మాండ్ల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
మాండ్ల బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,100
మాండ్ల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాండ్ల : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,530.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,530 +10.00
25 మార్చి 2023 70,520 +0.00
24 మార్చి 2023 70,520 +170.00
23 మార్చి 2023 70,350 +970.00
22 మార్చి 2023 69,380 +850.00
21 మార్చి 2023 68,530 -360.00
20 మార్చి 2023 68,890 +160.00
19 మార్చి 2023 68,730 +0.00
18 మార్చి 2023 68,730 +10.00
17 మార్చి 2023 68,720 +2,070.00
మాండ్ల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,530
మాండ్ల వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
మాండ్ల వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,291
మాండ్ల వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
మాండ్ల వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,530
మాండ్ల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,480
మాండ్ల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,730
మాండ్ల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,436
మాండ్ల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,040
మాండ్ల వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,640
మాండ్ల వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,940
మాండ్ల వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,060
మాండ్ల వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,943
మాండ్ల వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,380
మాండ్ల వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,000
మాండ్ల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,770
మాండ్ల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,060
మాండ్ల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,936
మాండ్ల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
మాండ్ల వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,370
మాండ్ల - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర