ఛప్రా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

ఛప్రా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,490
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,590 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,360 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,370 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,290 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,010 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,010 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,280 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,130 +20.00
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,010
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,149
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,380
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,590
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,610
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,630
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,686
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,200
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,630
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,265
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,240
ఛప్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,510
ఛప్రా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,910
ఛప్రా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,830
ఛప్రా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,910
ఛప్రా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
ఛప్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఛప్రా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,500.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,110 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,930 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,720 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,720 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,330 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,330 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,000 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,160 -60.00
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,110
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,980
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,294
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,980
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,110
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,790
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,720
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,700
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,360
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,720
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,760
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,130
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,467
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,760
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,470
ఛప్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,800
ఛప్రా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,570
ఛప్రా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,949
ఛప్రా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,700
ఛప్రా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,760
ఛప్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర