ఛప్రా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

ఛప్రా : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,290
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,290 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,680 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,680 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,820 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,600 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,410 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,420 -340.00
20 నవంబర్ 2022 52,760 +0.00
19 నవంబర్ 2022 52,760 +0.00
ఛప్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
ఛప్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
ఛప్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,086
ఛప్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
ఛప్రా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,290
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,940
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,110
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,761
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
ఛప్రా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,690
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,978
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,080
ఛప్రా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,130
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,620
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,770
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,731
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,420
ఛప్రా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,770
ఛప్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఛప్రా : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
60,970.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 60,970 -950.00
27 నవంబర్ 2022 61,920 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,910 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,910 -220.00
24 నవంబర్ 2022 62,130 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,790 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,100 +290.00
21 నవంబర్ 2022 60,810 -250.00
20 నవంబర్ 2022 61,060 +0.00
19 నవంబర్ 2022 61,060 +10.00
ఛప్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,600
ఛప్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
ఛప్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,169
ఛప్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,930
ఛప్రా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 60,970
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,760
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,009
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,760
ఛప్రా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,710
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,870
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,398
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
ఛప్రా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,760
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,400
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 53,990
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,901
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,300
ఛప్రా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,000
ఛప్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర