చంపై, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

చంపై : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,910
+140.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,770 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,820 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,810 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,810 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,800 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,500 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,440 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,620 +510.00
20 నవంబర్ 2023 61,110 -40.00
19 నవంబర్ 2023 61,150 +10.00
చంపై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,770
చంపై బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,010
చంపై బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,092
చంపై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,110
చంపై బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,770
చంపై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,580
చంపై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,770
చంపై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,432
చంపై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,730
చంపై బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,230
చంపై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,780
చంపై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,520
చంపై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,148
చంపై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,720
చంపై బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,730
చంపై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,770
చంపై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,530
చంపై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,191
చంపై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,570
చంపై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,680
చంపై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చంపై : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,960.00
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,750 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,450 +0.00
26 నవంబర్ 2023 74,450 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,440 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,440 +1,030.00
23 నవంబర్ 2023 73,410 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,280 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,750 +570.00
20 నవంబర్ 2023 73,180 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,650 +10.00
చంపై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,750
చంపై వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,380
చంపై వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,679
చంపై వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,670
చంపై వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,750
చంపై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,230
చంపై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,990
చంపై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,875
చంపై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,060
చంపై వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,020
చంపై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,130
చంపై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,050
చంపై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,478
చంపై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,120
చంపై వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,050
చంపై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,700
చంపై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,160
చంపై వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,351
చంపై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,350
చంపై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,700
చంపై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర