కపుర్తాలా, పంజాబ్ : బంగారం & వెండి ధర

కపుర్తాలా : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,100
+450.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,650 +80.00
28 మే 2023 59,570 +10.00
27 మే 2023 59,560 +0.00
26 మే 2023 59,560 -90.00
25 మే 2023 59,650 -370.00
24 మే 2023 60,020 -390.00
23 మే 2023 60,410 -20.00
22 మే 2023 60,430 -130.00
21 మే 2023 60,560 +10.00
20 మే 2023 60,550 +0.00
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,560
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,538
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,010
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,650
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,240
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,244
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,010
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,786
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,520
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,460
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,418
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
కపుర్తాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,860
కపుర్తాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కపుర్తాలా : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,210.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,180 -170.00
28 మే 2023 71,350 +0.00
27 మే 2023 71,350 +10.00
26 మే 2023 71,340 +1,070.00
25 మే 2023 70,270 -830.00
24 మే 2023 71,100 -1,090.00
23 మే 2023 72,190 -560.00
22 మే 2023 72,750 -620.00
21 మే 2023 73,370 +0.00
20 మే 2023 73,370 +10.00
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,990
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,270
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,908
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,400
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,180
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,180
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,210
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,813
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,290
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,400
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,981
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
కపుర్తాలా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,290
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,660
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,365
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
కపుర్తాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,570
కపుర్తాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర