యాదద్రి భువనగిరి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

యాదద్రి భువనగిరి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,110
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,110 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,380 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,210 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,000 -80.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,080 +150.00
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,131
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,110
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
యాదద్రి భువనగిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యాదద్రి భువనగిరి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,460.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,460 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,130 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,290 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,350 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,790 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,790 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,790 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,530 +20.00
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,460
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,777
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,460
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
యాదద్రి భువనగిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర