యాదద్రి భువనగిరి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

యాదద్రి భువనగిరి : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,480
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,430 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,240 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,420 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,380 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,370 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,370 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,640 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,970 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,620 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,380
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,240
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,868
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,430
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,430
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,640
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,291
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,590
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,080
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,380
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,006
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
యాదద్రి భువనగిరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,590
యాదద్రి భువనగిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యాదద్రి భువనగిరి : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,560.00
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,640 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,240 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,000 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,810 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,810 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,800 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,390 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,240 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,570 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,810
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,640
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,550
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,640
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,060
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,830
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,706
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,890
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,850
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,880
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,306
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
యాదద్రి భువనగిరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,890
యాదద్రి భువనగిరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర