కాశీ రామ్ నగర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

కాశీ రామ్ నగర్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,360
+10.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,350 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,160 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,340 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,300 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,290 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,290 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,560 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,880 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,540 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,590 +10.00
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,300
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,160
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,788
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,350
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,350
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,560
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,213
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,520
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,000
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,310
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,929
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
కాశీ రామ్ నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,510
కాశీ రామ్ నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాశీ రామ్ నగర్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,450.00
-90.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,540 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,140 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,900 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,710 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,700 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,700 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,280 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,140 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,470 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,180 +10.00
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,710
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,540
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,448
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,540
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,960
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,740
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,612
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,800
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,760
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,790
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,210
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
కాశీ రామ్ నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,790
కాశీ రామ్ నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర