దిగ్లిపూర్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

దిగ్లిపూర్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,290
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,290 +50.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,240 +270.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,970 +300.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,670 -420.00
04 డిసెంబర్ 2022 54,090 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 54,080 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 54,080 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 54,070 +970.00
30 నవంబర్ 2022 53,100 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,810 +240.00
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,290
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,670
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,061
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,070
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,290
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,440
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,470
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,404
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,830
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 53,100
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,220
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 51,034
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,400
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,630
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,970
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,520
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,246
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,350
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,400
దిగ్లిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దిగ్లిపూర్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
67,160.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 67,160 +770.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,390 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,500 +200.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,300 -1,260.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,560 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,550 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,550 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,480 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,580 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,930 +1,630.00
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,160
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,186
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,480
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 67,160
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,580
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,710
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,614
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,250
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,580
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 62,090
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,540
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,320
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,070
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 58,020
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,180
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,610
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,695
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,610
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,060
దిగ్లిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర