కతిహార్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

కతిహార్ : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,290
+150.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,140 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,140 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,130 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,050 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,890 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,450 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,260 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,520 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,520 -590.00
కతిహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,690
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,978
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,080
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,130
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,620
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,770
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,731
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,420
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,770
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,959
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,670
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
కతిహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కతిహార్ : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,310.00
+540.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,770 +10.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,760 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,760 +790.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 55,970 -440.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,410 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,310 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,190 -960.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,150 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,140 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,140 -1,730.00
కతిహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,770
కతిహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,760
కతిహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,765
కతిహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,760
కతిహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,770
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,870
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,398
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,760
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,400
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 53,990
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,901
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,300
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,000
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,830
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,650
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,978
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,670
కతిహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర