కతిహార్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

కతిహార్ : బంగారు రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
59,080
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,080 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,960 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,360 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,350 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +430.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 58,670 -20.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 58,690 -40.00
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,670
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,135
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
కతిహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 59,080
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,270
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,925
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,300
కతిహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,410
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,230
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,191
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,230
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 59,980
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,110
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,100
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,140
కతిహార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,220
కతిహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కతిహార్ : వెండి రేటు

23 సెప్టెంబర్ 2023
73,160.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,160 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,910 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,050 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,380 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,380 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,950 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 71,950 +10.00
15 సెప్టెంబర్ 2023 71,940 +1,260.00
14 సెప్టెంబర్ 2023 70,680 -500.00
13 సెప్టెంబర్ 2023 71,180 -480.00
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,680
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,465
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
కతిహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (22 సెప్టెంబర్) 73,160
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,360
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,850
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,025
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,010
కతిహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,360
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,370
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,880
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,571
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,880
కతిహార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,450
కతిహార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,930
కతిహార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,250
కతిహార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,406
కతిహార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,660
కతిహార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,870
కతిహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర