పాల్ఘర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

పాల్ఘర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,330
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,920 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,520 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,520 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,520 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,610 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,390 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,400 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,320 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,040 +0.00
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,040
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,370
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,246
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,410
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,920
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,640
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,711
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,288
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,270
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,940
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,854
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,940
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
పాల్ఘర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాల్ఘర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,690.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,200 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,540 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,540 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,540 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,140 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,960 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,750 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,750 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,360 +0.00
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,200
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,865
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,200
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,734
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,390
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,800
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,170
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,502
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,800
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,500
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,830
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,984
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,730
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,800
పాల్ఘర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర