ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
బాగేశ్వర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
చమోలి 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
చంపావత్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
డెహ్రాడూన్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
హరిద్వార్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
నైనిటాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
పౌరి 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
పిథోరగ h ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
రుద్రప్రయాగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
ఉత్తర్కాషి 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400

ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
బాగేశ్వర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
చమోలి 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
చంపావత్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
డెహ్రాడూన్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
హరిద్వార్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
నైనిటాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
పౌరి 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
పిథోరగ h ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
రుద్రప్రయాగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650
ఉత్తర్కాషి 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,650