ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 18 ఆగస్టు 2022 51,760
బాగేశ్వర్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
చమోలి 18 ఆగస్టు 2022 51,760
చంపావత్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
డెహ్రాడూన్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
హరిద్వార్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
నైనిటాల్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
పౌరి 18 ఆగస్టు 2022 51,760
పిథోరగ h ్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
రుద్రప్రయాగ్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 18 ఆగస్టు 2022 51,760
ఉత్తర్కాషి 18 ఆగస్టు 2022 51,760

ఉత్తరాఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 18 ఆగస్టు 2022 57,240
బాగేశ్వర్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
చమోలి 18 ఆగస్టు 2022 57,240
చంపావత్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
డెహ్రాడూన్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
హరిద్వార్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
నైనిటాల్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
పౌరి 18 ఆగస్టు 2022 57,240
పిథోరగ h ్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
రుద్రప్రయాగ్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 18 ఆగస్టు 2022 57,240
ఉత్తర్కాషి 18 ఆగస్టు 2022 57,240