కొల్లం, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

కొల్లం : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,570
+460.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,110 +150.00
21 మార్చి 2023 58,960 -850.00
20 మార్చి 2023 59,810 +60.00
19 మార్చి 2023 59,750 +0.00
18 మార్చి 2023 59,750 +0.00
17 మార్చి 2023 59,750 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,330 -320.00
15 మార్చి 2023 58,650 +880.00
14 మార్చి 2023 57,770 -130.00
13 మార్చి 2023 57,900 +1,490.00
కొల్లం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
కొల్లం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,130
కొల్లం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,319
కొల్లం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,060
కొల్లం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,110
కొల్లం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,000
కొల్లం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,630
కొల్లం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,590
కొల్లం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,000
కొల్లం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,030
కొల్లం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,370
కొల్లం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,210
కొల్లం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,572
కొల్లం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,210
కొల్లం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,280
కొల్లం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,240
కొల్లం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,580
కొల్లం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,551
కొల్లం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,980
కొల్లం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,210
కొల్లం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొల్లం : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,810.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,510 +850.00
21 మార్చి 2023 68,660 -370.00
20 మార్చి 2023 69,030 +160.00
19 మార్చి 2023 68,870 +10.00
18 మార్చి 2023 68,860 +0.00
17 మార్చి 2023 68,860 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,780 -750.00
15 మార్చి 2023 67,530 +420.00
14 మార్చి 2023 67,110 +330.00
13 మార్చి 2023 66,780 +3,760.00
కొల్లం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,510
కొల్లం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
కొల్లం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,658
కొల్లం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,650
కొల్లం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,510
కొల్లం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,620
కొల్లం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,860
కొల్లం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,569
కొల్లం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,180
కొల్లం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
కొల్లం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,080
కొల్లం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,200
కొల్లం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,080
కొల్లం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,510
కొల్లం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,140
కొల్లం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,910
కొల్లం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,190
కొల్లం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,071
కొల్లం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,360
కొల్లం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,510
కొల్లం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర