అమ్రేలి, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

అమ్రేలి : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,860
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
20 మార్చి 2023 59,710 +60.00
19 మార్చి 2023 59,650 +0.00
18 మార్చి 2023 59,650 +10.00
17 మార్చి 2023 59,640 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,230 -320.00
15 మార్చి 2023 58,550 +880.00
14 మార్చి 2023 57,670 -130.00
13 మార్చి 2023 57,800 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,320 +10.00
అమ్రేలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,710
అమ్రేలి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
అమ్రేలి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,135
అమ్రేలి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
అమ్రేలి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,860
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
అమ్రేలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
అమ్రేలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
అమ్రేలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
అమ్రేలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
అమ్రేలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
అమ్రేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అమ్రేలి : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
20 మార్చి 2023 68,910 +160.00
19 మార్చి 2023 68,750 +0.00
18 మార్చి 2023 68,750 +10.00
17 మార్చి 2023 68,740 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,660 -760.00
15 మార్చి 2023 67,420 +420.00
14 మార్చి 2023 67,000 +330.00
13 మార్చి 2023 66,670 +3,760.00
12 మార్చి 2023 62,910 +10.00
అమ్రేలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,910
అమ్రేలి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
అమ్రేలి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,363
అమ్రేలి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
అమ్రేలి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,550
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
అమ్రేలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
అమ్రేలి వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
అమ్రేలి వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
అమ్రేలి వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
అమ్రేలి వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
అమ్రేలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
అమ్రేలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
అమ్రేలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
అమ్రేలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
అమ్రేలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
అమ్రేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర