అమ్రేలి, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

అమ్రేలి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,380
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,100 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,100 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,370 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,220 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,200 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,990 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,990 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,990 -80.00
అమ్రేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,100
అమ్రేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,430
అమ్రేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,178
అమ్రేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,470
అమ్రేలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,100
అమ్రేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,700
అమ్రేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,710
అమ్రేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,772
అమ్రేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,290
అమ్రేలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,710
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,480
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,020
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,352
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,480
అమ్రేలి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,330
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,600
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,000
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,916
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,000
అమ్రేలి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,480
అమ్రేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అమ్రేలి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,840.00
+400.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,440 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,440 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,110 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,270 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,330 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,770 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,770 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,770 +260.00
అమ్రేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,440
అమ్రేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,090
అమ్రేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,857
అమ్రేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,090
అమ్రేలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,440
అమ్రేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,910
అమ్రేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
అమ్రేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,815
అమ్రేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,470
అమ్రేలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,830
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,890
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,250
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,587
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,890
అమ్రేలి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,590
అమ్రేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,930
అమ్రేలి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,690
అమ్రేలి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,075
అమ్రేలి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,820
అమ్రేలి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,890
అమ్రేలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర