చమరాజ్‌నగర్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

చమరాజ్‌నగర్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,360
-20.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,380 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,190 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,370 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,330 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,320 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,320 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,590 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,920 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,570 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,620 +0.00
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,330
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,190
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,818
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,320
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,380
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,920
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,021
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,910
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,590
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,380
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,590
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,244
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,550
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,030
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,590
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,340
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,955
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,530
చమరాజ్‌నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,540
చమరాజ్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చమరాజ్‌నగర్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,350.00
-230.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,580 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,180 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,940 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,750 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,740 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,740 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,320 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,180 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,510 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,220 +10.00
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,750
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,580
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,488
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,740
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,580
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,320
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,150
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,734
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,440
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,320
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,000
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,770
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,649
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,840
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,790
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,890
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,820
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,249
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,880
చమరాజ్‌నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,830
చమరాజ్‌నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర