సిధి, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సిధి : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,830
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 57,930 -760.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,690 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,920 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,180 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,180 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,170 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,050 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,610 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,450 +240.00
సిధి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
సిధి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,930
సిధి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,145
సిధి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
సిధి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 57,930
సిధి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,590
సిధి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,360
సిధి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,017
సిధి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,400
సిధి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,500
సిధి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,080
సిధి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,320
సిధి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,285
సిధి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,320
సిధి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,080
సిధి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,240
సిధి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,200
సిధి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,193
సిధి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,240
సిధి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,320
సిధి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సిధి : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,660.00
+70.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,590 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,740 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,080 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,290 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,290 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,280 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,020 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,170 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,500 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,490 +420.00
సిధి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
సిధి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,590
సిధి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,511
సిధి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
సిధి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,590
సిధి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,480
సిధి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,960
సిధి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,141
సిధి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,130
సిధి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,480
సిధి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,490
సిధి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,990
సిధి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,689
సిధి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,990
సిధి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,570
సిధి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,050
సిధి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,360
సిధి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,520
సిధి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,770
సిధి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,980
సిధి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర