వెస్ట్ సియాంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ సియాంగ్ : బంగారు రేటు

23 జూలై 2024
72,800
-370.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 73,170 -260.00
21 జూలై 2024 73,430 +10.00
20 జూలై 2024 73,420 +0.00
19 జూలై 2024 73,420 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,590 +80.00
17 జూలై 2024 74,510 -160.00
16 జూలై 2024 74,670 +800.00
15 జూలై 2024 73,870 +210.00
14 జూలై 2024 73,660 +10.00
13 జూలై 2024 73,650 +0.00
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,670
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,870
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,356
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,930
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 73,170
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,270
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,320
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,948
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,970
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,870
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,810
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,970
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,507
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,980
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,960
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,210
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,460
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,515
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,460
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,750
వెస్ట్ సియాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ సియాంగ్ : వెండి రేటు

23 జూలై 2024
88,930.00
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
22 జూలై 2024 89,410 -550.00
21 జూలై 2024 89,960 +10.00
20 జూలై 2024 89,950 +10.00
19 జూలై 2024 89,940 -2,120.00
18 జూలై 2024 92,060 -170.00
17 జూలై 2024 92,230 -1,830.00
16 జూలై 2024 94,060 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,910 -470.00
14 జూలై 2024 93,380 +10.00
13 జూలై 2024 93,370 +10.00
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,400
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,410
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,290
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,850
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (22 జూలై) 89,410
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,250
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,430
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,814
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,030
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,690
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,570
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,200
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,461
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,350
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,020
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,260
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,890
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,998
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,890
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,060
వెస్ట్ సియాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర