లాంగ్ట్లై, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

లాంగ్ట్లై : బంగారు రేటు

11 ఆగస్టు 2022
52,580
+180.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 52,400 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,440 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,430 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 52,030 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 52,020 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 52,020 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,330 -530.00
03 ఆగస్టు 2022 52,860 +1,120.00
02 ఆగస్టు 2022 51,740 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,650 -50.00
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,860
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,650
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,192
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,650
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 52,400
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,550
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,700
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,187
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,900
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,700
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,120
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,570
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,277
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,250
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,120
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,170
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,240
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,109
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,670
లాంగ్ట్లై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,310
లాంగ్ట్లై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

లాంగ్ట్లై : వెండి రేటు

11 ఆగస్టు 2022
59,280.00
+10.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 59,270 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,390 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,390 +1,680.00
07 ఆగస్టు 2022 57,710 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,710 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,700 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,320 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,950 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,800 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,570 +640.00
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,390
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,700
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,381
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,570
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 59,270
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,090
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,900
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,234
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,930
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,930
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,040
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,680
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,716
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,800
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,680
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,670
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,360
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,152
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,670
లాంగ్ట్లై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,580
లాంగ్ట్లై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర