జమ్మూ కాశ్మీర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జమ్మూ కాశ్మీర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
బాద్గం 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
బండిపోరా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
బారాముల్లా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
దోడా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
గండెర్బల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
జమ్మూ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
కార్గిల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
కథువా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
కిష్త్వార్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
కుల్గం 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
కుప్వారా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
లే 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
పూంచ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
పుల్వామా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
రాజౌరి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
రాంబన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
రియాసి 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
సాంబా 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
షోపియన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
శ్రీనగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960
ఉధంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 58,960

జమ్మూ కాశ్మీర్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతనాగ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
బాద్గం 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
బండిపోరా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
బారాముల్లా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
దోడా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
గండెర్బల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
జమ్మూ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
కార్గిల్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
కథువా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
కిష్త్వార్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
కుల్గం 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
కుప్వారా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
లే 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
పూంచ్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
పుల్వామా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
రాజౌరి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
రాంబన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
రియాసి 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
సాంబా 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
షోపియన్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
శ్రీనగర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120
ఉధంపూర్ 26 సెప్టెంబర్ 2023 72,120