రి భోయ్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

రి భోయ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,550
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,550 +210.00
04 జూలై 2022 53,340 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,900 +0.00
02 జూలై 2022 51,900 +0.00
01 జూలై 2022 51,900 -220.00
30 జూన్ 2022 52,120 -90.00
29 జూన్ 2022 52,210 +170.00
28 జూన్ 2022 52,040 +30.00
27 జూన్ 2022 52,010 +30.00
26 జూన్ 2022 51,980 +0.00
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,550
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,900
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,518
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,900
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,550
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,120
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,570
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,277
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,250
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,120
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,170
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,240
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,109
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,670
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,310
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,730
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,600
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,548
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,000
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,670
రి భోయ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రి భోయ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
60,090.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 60,090 +770.00
04 జూలై 2022 59,320 -610.00
03 జూలై 2022 59,930 +0.00
02 జూలై 2022 59,930 +0.00
01 జూలై 2022 59,930 -750.00
30 జూన్ 2022 60,680 -490.00
29 జూన్ 2022 61,170 -420.00
28 జూన్ 2022 61,590 +200.00
27 జూన్ 2022 61,390 +260.00
26 జూన్ 2022 61,130 +0.00
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,090
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,320
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,840
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,930
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 60,090
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 64,040
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,680
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,716
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,800
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,680
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,670
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,360
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,152
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,670
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,580
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,890
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,670
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,038
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,340
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,670
రి భోయ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర