ఉత్తర 24 పరగణాలు, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,490
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,490 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,490 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,220 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,120 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,160 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,150 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,750 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,750 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,750 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,060 -520.00
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,580
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,380
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,028
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,380
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,490
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,280
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,430
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,919
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,630
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,430
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,840
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,310
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,008
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 51,980
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,850
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,900
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,980
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,843
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,400
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,040
ఉత్తర 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,340 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,340 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,390 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 58,960 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,080 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,070 +1,660.00
07 ఆగస్టు 2022 57,410 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,400 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,400 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,010 +360.00
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,340
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,400
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,292
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,260
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,340
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,780
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,610
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,934
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,620
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,630
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,720
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,370
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,396
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,480
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,370
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,330
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,050
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,829
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,330
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,250
ఉత్తర 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర