ఉత్తర 24 పరగణాలు, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,690
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,440 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,490 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,490 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,480 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,480 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,170 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,110 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,290 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,790 -40.00
19 నవంబర్ 2023 60,830 +10.00
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,440
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,690
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,770
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,790
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,440
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,250
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,470
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,118
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,430
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,910
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,470
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,220
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,835
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,400
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,420
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,220
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,878
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,260
ఉత్తర 24 పరగణాలు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,360
ఉత్తర 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉత్తర 24 పరగణాలు : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,800.00
+450.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,350 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,060 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,050 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,050 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,040 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,020 +120.00
22 నవంబర్ 2023 72,900 -460.00
21 నవంబర్ 2023 73,360 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,790 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,260 +10.00
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,350
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,010
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,294
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,290
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,350
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,850
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,630
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,501
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,690
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,640
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,730
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,680
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,080
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,720
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,680
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,300
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,790
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 71,969
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 73,960
ఉత్తర 24 పరగణాలు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,300
ఉత్తర 24 పరగణాలు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర