నవాడ, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

నవాడ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,320
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,320 +210.00
04 జూలై 2022 53,110 +1,440.00
03 జూలై 2022 51,670 +0.00
02 జూలై 2022 51,670 +0.00
01 జూలై 2022 51,670 -220.00
30 జూన్ 2022 51,890 -100.00
29 జూన్ 2022 51,990 +180.00
28 జూన్ 2022 51,810 +30.00
27 జూన్ 2022 51,780 +30.00
26 జూన్ 2022 51,750 +0.00
నవాడ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
నవాడ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,670
నవాడ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,288
నవాడ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,670
నవాడ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,320
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,340
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,048
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,020
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,890
నవాడ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
నవాడ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
నవాడ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,881
నవాడ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
నవాడ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,080
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,490
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,370
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,314
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,770
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,440
నవాడ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నవాడ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,830.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,830 +770.00
04 జూలై 2022 59,060 -610.00
03 జూలై 2022 59,670 +0.00
02 జూలై 2022 59,670 +0.00
01 జూలై 2022 59,670 -740.00
30 జూన్ 2022 60,410 -490.00
29 జూన్ 2022 60,900 -420.00
28 జూన్ 2022 61,320 +200.00
27 జూన్ 2022 61,120 +250.00
26 జూన్ 2022 60,870 +0.00
నవాడ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,830
నవాడ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,060
నవాడ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,580
నవాడ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
నవాడ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,830
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,760
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,410
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,443
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,410
నవాడ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
నవాడ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
నవాడ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,876
నవాడ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
నవాడ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,300
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,580
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,380
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,736
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,030
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,380
నవాడ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర