సుక్మా, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

సుక్మా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,500
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,500 -90.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,590 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,370 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,380 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,300 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,020 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,020 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,290 +150.00
సుక్మా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,020
సుక్మా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,350
సుక్మా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,173
సుక్మా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,390
సుక్మా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,500
సుక్మా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,620
సుక్మా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
సుక్మా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,693
సుక్మా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
సుక్మా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
సుక్మా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,390
సుక్మా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,940
సుక్మా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,271
సుక్మా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,390
సుక్మా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,250
సుక్మా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
సుక్మా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
సుక్మా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,835
సుక్మా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
సుక్మా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,390
సుక్మా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సుక్మా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,510.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,510 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,120 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,720 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,730 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,340 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,010 -160.00
సుక్మా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,120
సుక్మా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,990
సుక్మా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,449
సుక్మా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,990
సుక్మా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,510
సుక్మా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,800
సుక్మా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,730
సుక్మా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,708
సుక్మా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
సుక్మా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,730
సుక్మా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,770
సుక్మా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,140
సుక్మా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,476
సుక్మా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,770
సుక్మా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,480
సుక్మా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
సుక్మా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,580
సుక్మా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,959
సుక్మా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
సుక్మా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,770
సుక్మా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర