అస్సాం : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అస్సాం : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 23 మార్చి 2023 59,590
బార్పేట 23 మార్చి 2023 59,590
బిశ్వనాథ్ 23 మార్చి 2023 59,590
బొంగాగావ్ 23 మార్చి 2023 59,590
కాచర్ 23 మార్చి 2023 59,590
చారిడియో 23 మార్చి 2023 59,590
చిరాంగ్ 23 మార్చి 2023 59,590
డారంగ్ 23 మార్చి 2023 59,590
ధెమాజీ 23 మార్చి 2023 59,590
ధుబురి 23 మార్చి 2023 59,590
దిబ్రుగ arh ్ 23 మార్చి 2023 59,590
డిమా హసావో 23 మార్చి 2023 59,590
గోల్‌పారా 23 మార్చి 2023 59,590
గోలఘాట్ 23 మార్చి 2023 59,590
హైలకాండి 23 మార్చి 2023 59,590
హోజై 23 మార్చి 2023 59,590
జోర్హాట్ 23 మార్చి 2023 59,590
కమ్రప్ 23 మార్చి 2023 59,590
కమ్రప్ మెట్రో 23 మార్చి 2023 59,590
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 23 మార్చి 2023 59,590
కరీమ్‌గంజ్ 23 మార్చి 2023 59,590
కోక్రాజార్ 23 మార్చి 2023 59,590
లఖింపూర్ 23 మార్చి 2023 59,590
మజులి 23 మార్చి 2023 59,590
మోరిగాన్ 23 మార్చి 2023 59,590
నాగాన్ 23 మార్చి 2023 59,590
నల్బరి 23 మార్చి 2023 59,590
సిబ్సాగర్ 23 మార్చి 2023 59,590
సోనిత్పూర్ 23 మార్చి 2023 59,590
టిన్సుకియా 23 మార్చి 2023 59,590
ఉదల్గురి 23 మార్చి 2023 59,590
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 23 మార్చి 2023 59,590

అస్సాం : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 23 మార్చి 2023 69,890
బార్పేట 23 మార్చి 2023 69,890
బిశ్వనాథ్ 23 మార్చి 2023 69,890
బొంగాగావ్ 23 మార్చి 2023 69,890
కాచర్ 23 మార్చి 2023 69,890
చారిడియో 23 మార్చి 2023 69,890
చిరాంగ్ 23 మార్చి 2023 69,890
డారంగ్ 23 మార్చి 2023 69,890
ధెమాజీ 23 మార్చి 2023 69,890
ధుబురి 23 మార్చి 2023 69,890
దిబ్రుగ arh ్ 23 మార్చి 2023 69,890
డిమా హసావో 23 మార్చి 2023 69,890
గోల్‌పారా 23 మార్చి 2023 69,890
గోలఘాట్ 23 మార్చి 2023 69,890
హైలకాండి 23 మార్చి 2023 69,890
హోజై 23 మార్చి 2023 69,890
జోర్హాట్ 23 మార్చి 2023 69,890
కమ్రప్ 23 మార్చి 2023 69,890
కమ్రప్ మెట్రో 23 మార్చి 2023 69,890
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 23 మార్చి 2023 69,890
కరీమ్‌గంజ్ 23 మార్చి 2023 69,890
కోక్రాజార్ 23 మార్చి 2023 69,890
లఖింపూర్ 23 మార్చి 2023 69,890
మజులి 23 మార్చి 2023 69,890
మోరిగాన్ 23 మార్చి 2023 69,890
నాగాన్ 23 మార్చి 2023 69,890
నల్బరి 23 మార్చి 2023 69,890
సిబ్సాగర్ 23 మార్చి 2023 69,890
సోనిత్పూర్ 23 మార్చి 2023 69,890
టిన్సుకియా 23 మార్చి 2023 69,890
ఉదల్గురి 23 మార్చి 2023 69,890
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 23 మార్చి 2023 69,890